9th International Summer School for Neuropathology and Epilepsy Surgery (INES 2018)

Xuanwu Hospital, Capital Medical University in Beijing, China

17 - 20 September 2018

Microscopy Training Course and Lectures:

  • Focal Epilepsies: Presurgical evaluation
  • WHO Classification of brain tumors 2016
  • Surgical neuropathology of focal epilepsies
  • Low-grade epilepsy-associated brain tumors (LEAT)
  • Hippocampal Sclerosis
  • Postsurgical outcome
  • Neuropathological classification of FCD Type I and II
  • Associated FCD Type III

Faculty

Ingmar Blümcke (Erlangen)

Hajime Miyata (Akita)

Guoguang Zhao (Beijing)

Dong Zhou (Chengdu)

Dehong Lu (Beijing)

Guojun Zhang (Beijing)

Roland Coras (Erlangen)

Yueshan Piao (Beijing)

Jinmei Li (Chendu)

Dandan Wang (Beijing)

Application deadline: June 30, 2018

Printable Flyer 9th INES Beijing 2018

For further information, please contact fuyongjuan2006@sina.com