12th Epilepsy International Symposium

Copenhagen, Denmark

1980