انجمن جهانی (ضد) صرع به زبان فارسی

در وب سایت انجمن جهانی (ضد) صرع اکثر مطالب به انگلیسی است. ولی برخی مطالب در سایر زبانها هم وجود دارد. در این صفحه مطالب موجود به زبان فارسی یافت می شود. اگر شما از مطلبی در مورد صرع به زبان فارسی اگاهی دارید که ممکن است مفید باشد لطفا با آدرس زیر تماس بگیرید.

info@ilae.org

COVID-19

توصیه های مرتبط با واکسیناسیون کووید 19 در بیماران مبتلا به صرع (Vaccine)

سواﻻت راﯾﺞ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ به صرع و ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎی آﻧﻬﺎ
(Patient FAQs)

پرسشنامه برای بیماران یا مراقبین
(Survey for patients and caregivers)

Subscribe to the ILAE Newsletter

To subscribe, please click on the button below.

Please send me information about ILAE activities and other
information of interest to the epilepsy community