ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის საქართველოს განყოფილება

ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის (ებსლ) ვებ გვერდზე ძირითადი ინფორმაცია მოწოდებულია ინგლისურ ენაზე, ამასთან, ზოგიერთი დოკუმენტის გაცნობა სხვა ენებზეცაა შესაძლებელი.

აღნიშნულ ვებ-გვერდზე ზოგიერთი დოკუმენტი და ინფორმაცია წარმოდგენილია ქართულად. ეპილეფსიის საკითხზე სხვა დამატებითი და საინტერესო ქართულენოვანი წყაროს არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ info@ilae.org.

საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგა (სებლ) 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გაიდლაინები და პროტოკოლები ეპილეფსიაზე (2017 )

Subscribe to the ILAE Newsletter

To subscribe, please provide your email address.