ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის საქართველოს განყოფილება

ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის (ებსლ) ვებ გვერდზე ძირითადი ინფორმაცია მოწოდებულია ინგლისურ ენაზე, ამასთან, ზოგიერთი დოკუმენტის გაცნობა სხვა ენებზეცაა შესაძლებელი.

აღნიშნულ ვებ-გვერდზე ზოგიერთი დოკუმენტი და ინფორმაცია წარმოდგენილია ქართულად. ეპილეფსიის საკითხზე სხვა დამატებითი და საინტერესო ქართულენოვანი წყაროს არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ info@ilae.org.

ანტიკონვულსანტებისა და COVID-19-ის სამკურნალოდ გამოყენებული პრეპარატების ურთიერთქმედების
კლინიკურად რელევანტური ინფორმაცია

AED interactions and COVID-19, March 2020

ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის ქართული განყოფილება (GE-ILAE)

ეპილეფსიის საერთაშორისო ლიგის (ILAE) ეპილეფსიების კლასიფიკაცია: ეპილეფსიის საერთაშორისო ლიგის კლასიფიკაციისა და ტერმინოლოგიის კომისიის პოზიცია (Classification of the Epilepsies 2017 PowerPoint)

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გაიდლაინები და პროტოკოლები ეპილეფსიაზე (2017 )

Subscribe to the ILAE Newsletter

To subscribe, please click on the button below.

Please send me information about ILAE activities and other
information of interest to the epilepsy community