European Epileptology Award

The European Epileptology Award is awarded every two years by the ILAE Commission on European Affairs (CEA) to European epileptologists in recognition of their outstanding contributions to European epileptology.

2024

2022

2018

2016

2014

2012