ILAE-Asia and Oceania

Taiwan Epilepsy Society

Website: http://www.epilepsy.org.tw/
Chapter Spotlight

Officers

Secretary General

Chien Chen

201 Shpai Rd., Beitou Chiu
Taipei Taiwan (R.O.C)
Taipei 11217
Taiwan

Secretary General

Lim Siew-Na

Taiwan Epilepsy Society

Veterans General Hospital-Taipei
201, Sec.2, Shih Pai Rd
Taipei 112
Taiwan

Treasurer

Ching-Shiang Chi

Tungs' Taichung MetroHarbor Hospital Dep. of Pediatrics

699,Chung-Chi Rd,Sec.1, Wuchi,Taichung ,Taiwan
Taichung 435
Taiwan

Treasurer

Yen Der-Jen

201 Shpai Rd., Beitou Chiu (R.O.C)
Taipei 11217
Taiwan

Treasurer

Yang-Hsin Shih

Neurological Institute Veterans Gen. Hos
Neurosurgery Sec.2, Shi-Pai Road
Taipei
Taiwan

Treasurer

Tony Wu

Chang Gung Memorial Hospital, Lin-Kou
No. 5, Fushing St
Taoyuan County 33305
Taiwan

Director

Ta-Cheng Chen

Changhua Christian Hospital

No 78, Lane 36, Alley 66 , Shin-fu road
Taiping city, Taichung county
Taiping 411
Taiwan

Director

Yue-Loong Hsin

Tzu Chi General Hospital

No. 707,sec. 3, Chung Tang Rd
Hualien 970
Taiwan

Director

Shang-Yeong Kwan

Taipei Veterans General Hospital
No. 201, Sec. 2, Shipai Rd
Taipeiq 11217
Taiwan

Director

Huei-Shyong Wang

Chang Gung Memorial Hospital

Dept. of Pediatrics
5 Fu-Sin Street
Kueishen 333
Taiwan